เข้าสู่หน้าหลัก
Smart Shop Smart Online 2017 (ครั้งที่ 1)
แบ่งชําระสินค้า 0% ทุกช้ิน นานสูงสุด 6 - 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 20,000 บาท
รายการโปรโมชั่น
แบ่งชําระสินค้า 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 6 - 10 เดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น
1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ (ก่อนทำรายการ)
พิมพ์ SO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่ง SMS
ส่งมาที่ 4545888 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (Kbank)
1.
จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน/วัน และสูงสุด 20,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
2.
ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือนครบตามเงื่อนไขกำหนดและลงทะเบียนก่อนทำรายการเท่านั้น
3.
กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งจ่าย ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมา คำนวณยอดเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ให้กับลูกค้า
4.
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรที่ยังมีสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคาร มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่มีการผิดนัดชำระกับทางธนาคารฯ ไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือละเมิดข้อบังคับเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย
5.
ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.
ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
7.
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
เข้าสู่หน้าหลัก
ใบอนุญาตเลขที่ 3449/2559