1. การเปลี่ยน/คืนสินค้า
กรณีต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

    • การเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกรายการในใบกำกับภาษี กรุณาส่งคืนใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน
    • การเปลี่ยน/คืนสินค้าเฉพาะบางรายการในใบกำกับภาษี กรุณาส่งส่วนล่างของใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร : 02-1234-999

2. วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า
สำหรับการคืนสินค้าทุกรายการตามที่ระบุในใบกำกับภาษี กรุณาส่งคืนใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าที่ต้องการส่งคืนกลับมายังบริษัทฯ

แต่หากต้องการคืนสินค้าเฉพาะบางรายการตามที่ระบุในใบกำกับภาษี กรุณาส่งแบบฟอร์มส่วนล่างของใบกำกับภาษีพร้อมสินค้าที่ต้องการส่งคืนกลับมายังบริษัทฯ

หมายเหตุ :
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th