ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ www.shopch.in.th ซี่งให้บริการข้อมูลสินค้า การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด

สมาชิกตกลงและยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการต่างๆ ผ่าน www.shopch.in.th โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสถานภาพสมาชิก หรือการให้บริการผ่าน www.shopch.in.th ได้

บริษัทฯ จะไม่โอน และ / หรือ เปิดเผย ชื่อ หรือข้อมูลของสมาชิกแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทางธุรกิจอื่นๆ อาจใช้ข้อมูลของสมาชิกเพื่อการจัดส่งสินค้า, สิทธิประโยชน์อื่นแก่สมาชิก และการจัดการโปรแกรม รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th